ගිව්සන් ගිටාරයක්

Published by Dhanushka 07 Nov 11:41 am Kurunegala, Kurunegala

Rs 9,000

ගිව්සන් වර්ගයේ පාවිච්චි කරන ලද ගිටාරයක් විකිනීමට. පාවිච්චි කරන ලද කාලය මාස 02කි. ඉතා උසස් තත්වයෙන් යුක්තය. (කවරය හා

  • Condition:Used
  • Instrument type:String Instrument / Amplifier


*******************************************
*********** CONTACT SELLER ************

Telephone / දුරකථන අංක:
0779105369

Contact

Musical Instruments
For Sell
Kurunegala, Kurunegala
Save ad as favorite

Do you have something to sell?

Post your ad on fast.lk

Post your ad now