පොල් ලී

Published by Sanjaya 25 Sep 15:18 pm Kadawatha, Gampaha

Rs 95,000

අඩි 8/11/12/16/17/18/21 පරාල
අඩි 18 බාල්ක
අඩි 21/18 යටලි
පොල් ලී අඩි 1200 වැඩි සහ යට ලී අඩි සහ බාල්ක අඩි 175 කට වැඩි ඉක්මනට විකිනීමට

Contact

Building Material & Tools
For Sell
Kadawatha, Gampaha
Save ad as favorite

Do you have something to sell?

Post your ad on fast.lk

Post your ad now