කළුකුම් Turcky

Published by Randew Farm House 10 Jul 09:14 am Eheliyagoda, Ratnapura

Rs 6,000

Very healthy
6 Month old
Meditated
Turcky Male & Female
Male - Rs.6000.00
Female - Rs. 9000.00
නීරෝගිමත්, මාස 6 වයසැති, සියළු විටමින් හා බෙහෙත් ලබා දී ඇති කළුකුම් පිරිමි සතුන් හා බිත්තර දැමීමට ආසන්න ගැහැනු සතුන්...
පිරිමි - රු.6000.00
ගැහැනු - රු.9000.00

Farm Animals
Type of animal: Livestock
For Sell
Ratnapura, Eheliyagoda
Save ad as favorite

Contact

Do you have something to sell?

Post your ad on fast.lk

Post your ad now