ශ්‍රී ලංකාව තුළ සියලු දැන්වීම් 1-6 of 8 පෙන්නුම් කරයි
Solar Hot water Systems Kaluthara - Solar Prince.

සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර, අගලවත්ත

Negotiable

4 months
Olik Solar Lighting System

සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර, කැලණිය

රු. 30,000

6 months
80KVA Generator for Seal

සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර, අවිස්සාවේල්ල

රු. 1,500,000

7 months
Genarater

සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර, මාවතගම

රු. 62

7 months
Generator Renting Service

සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර, කැස්බෑව

රු. 2,500

7 months
Generator

සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර, මිනුවන්ගොඩ

රු. 20,000

7 months
Page 1 of 1

ඔබට විකිණීමට යමක් තිබේද?

ඔබේ දැන්වීම fast.lk හි පළ කරන්න

ඔබගේ දැන්වීම පළ කරන්න